Δρομολόγια

System.InvalidOperationException: Sequence contains no matching element at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate) at Atcom.Sites.Zaplous.Models.ModelHelpers.ModelHelpers.GetPortCoordinates(HtmlHelper helper, String code) in C:\Projects\Atcom.Sites.Zaplous\Atcom.Sites.Zaplous\Models\ModelHelpers\ModelHelpers.cs:line 260 at ASP._Page_themes_1_default_Views_TicketFlow_Partials_SearchRequest_cshtml.Execute() in c:\Sites\Zaplous\Themes\1\Default\Views\TicketFlow\Partials\SearchRequest.cshtml:line 10 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at ASP._Page_Themes_1_Default_Views_TicketFlow_index_cshtml.Execute() in c:\Sites\Zaplous\Themes\1\Default\Views\TicketFlow\Index.cshtml:line 14 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Atcom.Site.Modules.RazorControlBase.RenderViewToString(String viewName, ViewDataDictionary viewData, HttpContextBase context) at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetContent() at Atcom.Site.Modules.ExtendedControlBase.GetCachedContent()

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΒΡΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΕ;

deltiokairou